Viu noves experiències a Castellnou de Bages

Descobreix una manera diferent de desconnectar a la casa de colònies Dom Bosco.

Totes les cases del conjunt arquitectònic del nucli antic de Castellnou de Bages quedaren integrades en la Casa de Colònies “Don Bosco” l’any 1967. 
L'Hostal És una de les cases antigues de Castellnou. Consta de planta baixa, pis i golfes. 
La façana principal, orientada al migdia presenta, ha estat en part recoberta de pedra nova. Al pis, un portal reformat de llinda de fusta que tapa la llinda primitiva de pedra amb la inscripcció 16+33 i una finestra també de llinda de fusta. A les golfes trobem dues finestres de llinda plana de pedra, carreus als brancals i ampit. A la finestra de la dreta encara és visible visible la inscripcció 17+29. 
La façana de llevant disposa d'un balcó amb barana de ferro, emmarcament de rajols ceràmics al pis i d'una finestra.
Part del mur de les façanes de migjorn i de llevant ha estat reformat i és d’obra nova. De l'eix entre migdia i llevant neix una arcada que s'ajunta a un cobert, fet de pedra i argamassa. A l'eix entre llevant i tramuntana hi ha annexat un cos de forma arrodonida, amb una obertura a ponent, que podria tractar-se d'una cisterna o un cup, que recorda la importància que en temps passat tingué la vinya en la comarca del Bages. L’Hostal servia de posada i reculliment per als transeünts que feien via cap a França. 
Els darrers veïns que hi visqueren foren Simón Trenc Tresserras, que morí als 95 anys, i la seva esposa Antònia Xandri Tomàs, que visqué 103 anys. La Casa de Colònies Don Bosco els ha dedicat una plaça amb la col·locació d'una placa que els rememora.